Menu

برچسب: اجرای ريموو تاتو و هاشور

نحوه اجرای ريموو تاتو و هاشور

نحوه اجرای ريموو تاتو و هاشور  متداولترین روش در ریمور استفاده از سوزن سه سر گرد یا همون پاور ابتدا خراش سطحی تا جایی که خون ببینیم بعد گذاشتن مواد ریمور با میکرو براش به دلیل اسیدی بودن ریمور ها هیچ گاه سوزن رو در تشتک نمیزنیم این کار را سه بار تکرار کرده هر […]

READ More…